Interactive Platforms 5 Sp. z o.o.

z siedzibą w Józefowie, przy ulicy Kościuszki 31,

wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275343,

NIP 1132657016,

REGON 140886239,

kapitał zakładowy 1 200 000 zł,

 

Osoby reprezentujące

 

Bernard Król – Prezes Zarządu

Jarosław Lasocki – Prokurent

 

Kontakt

tel. 22 789 11 96